بیانات

بیانات در جمع مدیر کل و کارمندان کادر برگزاری انتخابات (آزادی در انتخابات)

بیانات

‏زمان: 23 آذر 1358 / 24 محرّم 1400 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: آزادی در انتخابات و استقبال مردم از رفراندم جمهوری اسلامی و قانون اساسی ‏

‏حضار: آقای احمد نوربخش (مدیرکل انتخابات)، کارمندان کادر برگزاری انتخابات وزارت‏‎ ‎‏کشور ‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏در رژیم گذشته مردم نسبت به حکومت و انتخابات و رأی گیری بی تفاوت بودند،‏‎ ‎‏ولی حالا یک بیداری و آگاهی در بین مردم پیش آمد و مردم آزادانه به آن چیزی که‏‎ ‎‏مایل اند، به اسلام و جمهوری اسلامی رأی داده اند. و دیگر هیچ قدرت و حکومتی‏‎ ‎‏نمی تواند به مردم ما تحمیل کند. ‏

‏     در همین برگزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه عده ای از‏‎ ‎‏مفسدین نگذاشتند مردم رأی بدهند با این حال بیش از شانزده میلیون نفر به قانون اساسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 238