سخنرانی

سخنرانی در جمع پاسداران (توطئه های کارتر)

سخنرانی

‏زمان: 25 آذر 1358 / 26 محرّم 1400 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: توطئه های کارتر و آمادگی ملت برای مقابله با آن‏

‏حضار: پاسداران مسجد حضرت ابوالفضل تهران، ستاد تبلیغات اسلامی بابل‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

اسلام از آنِ همۀ انسانها

‏     از خواهران و برادران محترم که از تهران و از بابل تشریف آوردند که از نزدیک با هم‏‎ ‎‏صحبت کنیم متشکرم. و از اینکه همه شماها، چه خواهرها و چه برادرها، مجهز هستید‏‎ ‎‏برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی مباهات می کنم. اسلام مال همه است. مال‏‎ ‎‏شخصی دون شخصی نیست. اسلام مال همه بشر است نه مال همۀ مسلمین. اسلام آمده‏‎ ‎‏است که بشر را از ضلالت به راه مستقیم هدایت ببرد. و اسلام مثل مکتبهای دیگر نیست‏‎ ‎‏که فقط برای یک حکومت مادی و دنیایی برنامه داشته باشد. ‏

‏     تمام حکومتهای بشری، تمام سیستمهای غیرتوحیدی برنامه شان همین است که در‏‎ ‎‏اینجا؛ در این دنیا یک کارهایی بکنند. آنهایی که فرض کنید خوب هم هستند یک نظم‏‎ ‎‏دنیایی ایجاد کنند. و اکثراً که منحرف هستند برای این است که سلطه جویی کنند و‏‎ ‎‏دیگران را تحت سلطۀ خودشان بیاورند و استثمار کنند. ‏

سلطه جویی با شعار عدالت اجتماعی 

‏     الآن نمی توانید در تمام حکومتها پیدا کنید یک حکومتی که روی عدالت ولو در‏‎ ‎‏همان حیطه ای که خودش دارد رفتار کند. کم است. کم می توانید سراغ کنید یک‏‎ ‎‏حکومتی که حکومت عدل باشد ولو راجع به همین نظم دنیا. ادعا زیاد است. ادعای‏‎ ‎‏اینکه می خواهیم برای عدالت عمل بکنیم زیاد است. شما هم گوشتان پر شده است از‏‎ ‎‏این حرفهایی که محمدرضا می گفت که عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی. دائماً از‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی و از ترقیات این مملکت گوش ماها را و شماها را پر کرده بود. مملکت‏

صحیفه امامجلد 11صفحه 247
‏به «دروازۀ تمدن بزرگ» رسیده، و یا همین چند وقت دیگر همه در «تمدن بزرگ» وارد‏‎ ‎‏می شویم و ایران می شود مثل یک مملکت پیشرفت کرده، و ترقیاتش چه خواهد شد و‏‎ ‎‏چه خواهد شد. ادعا زیاد است. اما وقتی همین صاحب ادعایی که مال اینجا بود معلوم‏‎ ‎‏شد حالش، فهمیدند و فهمیدیم که این آدم نه اینکه می خواست این ملت را به تمدن‏‎ ‎‏برساند، بلکه می خواست این ملت به عقب برگردد، و نگذارد جلو برود یک قدم، مأمور‏‎ ‎‏این کار بود. و خدمتش ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم تا بود خوب انجام داد. یعنی همۀ دستگاهها را فلج کرد.‏

ضربۀ جبران ناپذیر به نیروی انسانی

‏     شما ملاحظه کردید که چه هیاهویی اینها درست کردند. برای اصلاحات ارضی چه‏‎ ‎‏بساطی درآوردند. در تمام مملکت ما برای اصلاحات ارضی برنامه این بود که با این اسم‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی، کشاورزی را زمین بزنند که ما الآن برای گندممان هم محتاجیم به‏‎ ‎‏اینکه از کشورهای دیگر وارد کنیم. چه هیاهویی اینها درست کردند برای اینکه‏‎ ‎‏«آزادزنان» و «آزادمردان»! چه بساطی خودشان و آن انگلهایی که در مجالس شورای‏‎ ‎‏سلطنتی نه ملی و سنا، مأمورهای سازمان امنیت و مأمورهای خود این شاه چه هیاهویی‏‎ ‎‏درست کردند، برای اینکه دیگر مملکت ما آزاد شد! آزادزنان و آزادمردان و شما در‏‎ ‎‏طول سلطنت این پدر و پسر و خصوصاً پسر که یک یادگار خلفی بود برای آن پدر و از او‏‎ ‎‏هم جلو افتاد. شما دیدید در طول تصدی این دو تا جنایتکار، آزادی برای هیچ کس نبود.‏‎ ‎‏هیچ کس آزاد نبود که یک کلمه حقی بگوید. آزادی در آن جهت بود که آزاد کنند تا هر‏‎ ‎‏فحشایی می خواهند ایجاد کنند برای عقب راندن نیروی جوانهای ما. اینها آن قدر که به‏‎ ‎‏نیروی انسانی این کشور ضرر زدند به آن ذ