پیام

پیام به ملت ایران (منع از دخالت منسوبین در قضایای تبریز)

پیام

‏زمان: 1358 ه . ش./ 1400 ه . ق.‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: منع از دخالت منسوبین در قضایای تبریز‏‎[1]‎

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسمه تعالی‏

‏     دفتر و اشخاصی که در بیرونی هستند و هر کس به من ارتباط دارد حق ندارد که در‏‎ ‎‏مسائل روز و قضایای تبریز و غیرها دخالت کند، و حرفی تلفنی یا به غیرآن بزند. در‏‎ ‎‏صورت تخلف، مؤاخذه خواهند شد.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 364

  • ـ امام خمینی به دنبال اغتشاشات حزب خلق مسلمان در تبریز و حمایت از آقای شریعتمداری، به منظور خنثی سازی توطئه های آنان اطرافیان خویش را از دخالت در قضایای تبریز منع نمودند.