سخنرانی

سخنرانی در جمع پاسداران (هوشیاری ملی ـ خطر وابستگی اقتصادی)

سخنرانی 

‏زمان: 7 دی 1358 / 8 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: هوشیاری ملی در برابر توطئه ها ـ وابستگی اقتصادی و خطرهای آن‏

‏حضار: پاسداران ساوه، کفن پوشان هنرجوی آمل، برادران و خواهران آذربایجانی،‏‎ ‎‏دانش آموزان دبیرستان پسرانه شیراز، اهالی دماوند و لنگرود‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

هوشیاری در برابر فتنه گری و خیانتکاری

‏     من در عین حال که نه وقتم مقتضی است نه حالم، لکن چون برادرها هم از ساوه و هم‏‎ ‎‏از آمل تشریف آوردند یکی دو جمله عرض می کنم. اول تشکر از اینکه این طور‏‎ ‎‏احساسات در شما زنده شده است و باقی است. و از خدا می خواهم که این احساسات‏‎ ‎‏محفوظ بماند که با محفوظ بودن این احساسات؛ احساسات اسلامی ـ ایمانی،‏‎ ‎‏امیدواریم که این نهضت به آخر برسد و بتوانیم یک حکومت عدل اسلامی به آن قدری‏‎ ‎‏که میسور ماست، در ایران موجود کنیم. و این بستگی به این دارد که جوانهای عزیز ما در‏‎ ‎‏هر جا هستند، در ساوه هستند، در آمل هستند، در هر جا که هستند بدانند که توطئه ها در‏‎ ‎‏کار است که نگذارند شما جوانها به رشد انسانی خودتان برسید و این کشور، یک کشور‏‎ ‎‏مستقل آزاد باشد.‏

‏     آنهایی که از این مملکت، از این کشور استفاده می بردند و همۀ منافع شما را می بردند‏‎ ‎‏و می خوردند و خرج عیاشیها می کردند، آنها باز مشغول توطئه هستند که نگذارند این‏‎ ‎‏کشور حال آرامش پیدا کند. و وقتی که آرامش پیدا نکند، نمی شود که اصلاحش کرد. و‏‎ ‎‏اگر اصلاح نشود ممکن است که باز به حالهای سابق برگردد. از این جهت باید با بیداری،‏‎ ‎‏همه جوانهای محترم عزیز با بیداری توجه داشته باشند که اینهایی که در بین جمعیتها‏‎ ‎‏می آیند و می خواهند با اظهار اسلامیت، با اظهار اینکه ما برای کشورمان دلسوز هستیم،‏

صحیفه امامجلد 11صفحه 476
‏مانع بشوند از اینکه مردم کار بکنند، کشاورزها کشاورزی بکنند، کارخانه ها کار بکنند،‏‎ ‎‏اینها دوستان شما نیستند. اینها همانهایی هستند که می خواهند نگذارند مملکت شما،‏‎ ‎‏کشور شما مستقل بشود.‏

‏     خصوصاً در شمال که شما هستید این ریشه های فاسد زیاد است. باید با کمال توجه و‏‎ ‎‏با کمال دلسوزی برای کشور خودتان از این طور ریشه هایی که می آیند و نفاق افکنی‏‎ ‎‏می کنند یا مانع از کار می شوند یا سر و صدا درست می کنند جلوگیری کنید. خود‏‎ ‎‏جوانهای آنجا جلوگیری کنند، نگذارند. البته من نمی گویم درگیری و ‏‏[‏‏دعوا، بلکه‏‏]‏‎ ‎‏اعراض کنید از ایشان. آنهایی که می آیند حرفهایی می زنند که از این حرفها تفرقه پیدا‏‎ ‎‏می شود، به آنها پشت کنید و اعراض کنید تا بروند سراغ کارشان. ‏

وابستگی اقتصادی، ضعف بزرگ ایران

‏     الآن آنهایی که منافعشان از بین رفته یا به خطر افتاده است، آنها به این زودی‏‎ ‎‏دست بردار نیستند از این کشور. آنها درصدد نقشه ها هستند که نگذارند یک حکومت‏‎ ‎‏مستقلی پیدا بشود. از اول هم در فکر این معنا بودند، منتها قدم به قدم شکست خوردند‏‎ ‎‏الحمدلله . و از این به بعد هم من امیدوارم که با حفظ وحدت خودتان و حفظ ایمان‏‎ ‎‏خودتان و توجه به خدا این راه را تا آخر برسانید. و ان شاءالله این جهت هم که باید کار‏‎ ‎‏بکنند، همۀ اقشار ملت امروز باید یک کاری انجام بدهند. بیکاری، کم کاری، به خلاف‏‎ ‎‏مسیر ملت است. امروز این کشور ما احتیاج به کار دارد. احتیاج دارد که همه قشرها در هر‏‎ ‎‏جا که هستند، مثلاً عمده کشاورزها کشاورزی را تقویت کنند که ما محتاج به دشم