حکم

حکم به آقای مهدی کروبی جهت تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی

حکم

‏زمان: 25 اسفند 1358 / 27 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: کروبی، مهدی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ ایّده الله تعالی‏

‏     ملت شریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون‏‎ ‎‏فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید شهدای انقلاب ـ رحمة الله ‏‎ ‎‏علیهم ـ و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیده شده اند، محسوب داشت. لهذا باید‏‎ ‎‏رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در حال انقلاب‏‎ ‎‏و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.‏

‏     لهذا لازم است سازمانی به سرپرستی جنابعالی و هیأتی از معتمدین متدین و آگاه و‏‎ ‎‏آشنا بدین گونه امور، برای این مقصد مهم تأسیس شود که با اجرای طرحهای مفید آن،‏‎ ‎‏ملت و دولت انقلابی، دیْن خود را در مقابل این گروه فداکار در راه انقلاب اسلامی ادا‏‎ ‎‏نمایند، شورای انقلاب موظف است برای این شروع مهم، بودجۀ کافی تصویب نماید و‏‎ ‎‏در اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصدیان امور، موظف هستند مواد‏‎ ‎‏زیر را مورد تصویب و اجرای سریع قرار دهند:‏

‏     1ـ اولویت فرهنگی: یعنی در مدارس و دانشگاه با تسهیلات مقتضی وارد شوند.‏

‏     2ـ اولویت اقتصادی: یعنی مسکن، زمین، وسائل زندگی و سایر مایحتاج زندگی برای‏‎ ‎‏آنان تهیه گردد.‏

‏     3ـ اولویت در استخدام: یعنی خانوادۀ شهدا و معلولین در استخدام دولت اولویت‏‎ ‎‏داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت درآیند.‏


صحیفه امامجلد 12صفحه 185
‏     4ـ کارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوسهای دولتی داخل شهرها تهیه گردد.‏

‏     5ـ کارت نیمه بها برای استفاده از وسائل نقلیۀ بین شهری مثل قطار و هواپیما و غیره.‏

‏     6ـ تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونیهای دولتی.‏

‏     7ـ بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژۀ خرید دارو.‏

‏     8ـ قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین که قدرت کار ندارند و خانوادۀ شهدا بالنسبه‏‎ ‎‏به افراد آن خانواده.‏

‏     9ـ ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده شهدا.‏

‏     10ـ سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولین و آسیب دیدگانی که احتیاج به‏‎ ‎‏معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و در صورتی که با تصدیق طبیب لازم است برای‏‎ ‎‏معالجه به خارج کشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجۀ آنان را فراهم نماید.‏

‏     ضمناً متذکر می شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به اِشکالی برخورد نمود و یا از‏‎ ‎‏طرف بعضی متصدیان اهمالی شد، اینجانب را مطلع نمایند تا در رفع آن به طور مقتضی‏‎ ‎‏عمل نمایم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 186