بیانات

بیانات در جمع اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت (مهلت برای ایجاد تغییرات)

بیانات 

‏زمان: صبح 7 تیر 1359 / 15 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مهلت ده روزه برای ایجاد تغییرات در کشور‏

‏حضار: اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت‏

‏     ‏‏... مطلبی که دیروز راجع به نشانها و آرمهای شاهنشاهی گفتم باید تا ده روز دیگر‏‎ ‎‏عمل شود ولو صد میلیون تومان به واسطۀ این کاغذها ایران ضرر ببیند که نمی بیند. باید‏‎ ‎‏بالای کاغذها را ببرند، اگر شد آرم آن مؤسسه و یا جمهوری اسلامی را چاپ کنند والاّ‏‎ ‎‏روی کاغذ سفید چیز بنویسند، هیچ ضرری ندارد. آقایان انقلابی نیستند والاّ این اندازه‏‎ ‎‏هم به فکر اسراف نیستند. من اعلام می کنم که اگر بعد از ده روز در یک جایی دیدیم که‏‎ ‎‏شخص مسئولی روی کاغذی با آرم طاغوت چیزی نوشت خودم به دادستان انقلاب‏‎ ‎‏می گویم این شخص را بیاورد و محاکمۀ انقلابی بکند وهمان کاری که با هروئین فروشها‏‎ ‎‏شد با این اشخاص بشود که اینها از هروئین فروشها برای ملت مضرترند. باید اولیای امور‏‎ ‎‏با این مسئله قاطعانه برخورد کنند.‏

‏     و اما مسئلۀ دیگر که مهمتر از مسئله قبل است، تصفیۀ ادارات و وزارتخانه ها از ضد‏‎ ‎‏انقلاب است. باید نوع ادارۀ وزارتخانه ها و ادارات عوض شود و افراد ناصالح از آن‏‎ ‎‏ادارات تصفیه شود.‏

‏     باید گروهی تشکیل شود که هر کس بر خلاف عمل می کند گوشش را بگیرند و از‏‎ ‎‏اداره بیرونش کنند، و مأمور بگذارند که دیگر برنگردد و هرگز راهش ندهند. باید دید‏‎ ‎‏چه کسانی کارشکنی می کنند، آیا خود وزیر است؟ دستش را بگیرند و از وزارتخانه‏‎ ‎‏اخراجش کنند. ما با کسی شوخی نداریم. من کاری ندارم به اینکه چه کسی باید این کارها‏‎ ‎‏را بکند، چون این باز همان روش اداری است. بیایید و روش انقلابی را در پیش بگیرید.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 486