سخنرانی

سخنرانی در جمع روحانیون شمال کشور (توطئه در ارائۀ چهره نامطلوب از نظام)

سخنرانی

‏زمان: 5 مرداد 1359 / 14 رمضان 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: توطئۀ گروهکها در ارائۀ چهرۀ نامطلوب از نظام ـ تصفیه ادارات از افراد ناصالح ‏

‏حضار: روحانیون گنبد، ترکمن صحرا، گالیکش و کلاله‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه گروهکها در تضعیف نظام اسلامی

‏     یکی از برکات این نهضت این است که ما سابقاً، آقایان و علمای بزرگی که در اطراف‏‎ ‎‏کشور بودند ملاقات نمی کردیم و نمی شناختیم و حالا با آقایان ملاقات می کنیم؛ از‏‎ ‎‏نزدیک می آیند زیارتشان می کنیم و هم به آنها دعا می کنیم و از آنها هم دعا می خواهیم.‏‎ ‎‏اینهایی که نوشتید و فرمودید، در باب این گروههایی که به عناوین مختلف در اطراف‏‎ ‎‏شما هستند، مع الأسف اینها در همۀ ایران هستند، و در بین اینها اینطور که احساس‏‎ ‎‏می شود اشخاصی هستند که به اسلام گرایش ندارند، بلکه گاهی اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏می خواهند کاری بکنند که این نهضت را در بین خود مردم ایران هم بدجلوه بدهند.‏‎ ‎‏همان طوری که قلمهایی تا کنون و صحبتهایی تا کنون که واقع می شده است جوری بوده‏‎ ‎‏است که می خواستند نهضت را در خارج کشور بد جلوه بدهند. حالا ما می فهمیم که خیر،‏‎ ‎‏در این گروههای مختلفی که در اطراف و به این اسمای مختلف مشغول فعالیت هستند، و‏‎ ‎‏به اصطلاح خودشان گروههای اسلامی هستند، در بین اینها افراد غیر اسلامی هست، و‏‎ ‎‏بنایشان بر این است که در خود کشور هم مردم را به نهضت بدبین بکنند. باید وقتی که‏‎ ‎‏مجلس درست بنا گذاشته شد، عمل تمام این گروهها و مسائلی که دارند و کارهایی را که‏‎ ‎‏می کنند انعکاس پیدا کند و طرح بکنند، و مجلس آنها را بخواهد و از آنها بازخواست‏‎ ‎‏کند. این منحصر به گنبد و اطراف گنبد نیست، هر جایی که الآن اینها دارند مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند، یک فعالیتهایی می کنند که گاهی برخلاف موازین شرع است. جمهوری اسلامی‏

صحیفه امامجلد 13صفحه 64
‏باید بر وفاق موازین شرعی باشد. الآن از طرف آقای گلپایگانی،‏‎[1]‎‏ آقازاده شان آمده بود‏‎ ‎‏اینجا؛ ایشان هم راجع به این مسائل ناراحت هستند. سایر علمای اسلام هم ناراحت‏‎ ‎‏هستند در این مسائل.‏

جلوگیری از تصدی مناصب توسط افراد ناصالح

‏     باید مجلس رسیدگی کند و افرادی که بنایشان براین است که به اسم اسلام یک‏‎ ‎‏کارهایی انجام بدهند وبرخلاف اسلام است، به اسم اسلام کارهایی انجام می دهند که‏‎ ‎‏موافق با مارکسیست و کمونیست است و به اسلام مربوط نیست، باید مجلس جلوی اینها‏‎ ‎‏را بگیرد. دولتی که حالا انتخاب خواهد شد، باید افرادی باشند که به اسلام عقیده داشته‏‎ ‎‏باشند، نه مثل بعضی از اشخاصی که در وزارت کشاورزی بودند و به اسلام اصلاً اعتقاد‏‎ ‎‏ندارند اینها، اینها کمونیستهایی هستند که به صورت اسلام بیرون آمدند، اینها باید هیچ‏‎ ‎‏وقت داخل در دولت نباشند، هیچ وقت داخل در وزارت کشاورزی نباشند. در هر‏‎ ‎‏صورت مسائلی است که باید دولت طرح بکند و مجلس رسیدگی بکند، و چنانچه چیزی‏‎ ‎‏بر خلاف موازین از مردم اخذ شده است برگردانند. و اگر اشخاصی برخلاف اسلام عمل‏‎ ‎‏کردند تربیت بشوند و بازخواست بشوند. و من امیدوارم که ان شاءالله این مجلس که الآن‏‎ ‎‏افرادش اکثراً مردم صالحی هستند، و شورای نگهبان هم از علمای قم هستند یک عده ای‏‎ ‎‏که و دیگران هستند در آنجا‏