سخنرانی

سخنرانی در جمع کارکنان مجله «سروش»؛ (خطر نفوذ منحرفین و برخورد با آنها)

سخنرانی

‏زمان: 13 دی 1359 / 26 صفر 1401‏‎[1]‎‏ ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: رسالت مطبوعات در نظام اسلامی ـ خطر نفوذ منحرفین و چگونگی برخورد با آنها‏

‏حضار: سردبیر و اعضای هیأت تحریریّه مجلۀ سروش ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم فعالیّت مطبوعات بر طبق انگیزه های مردم

‏     در یک انقلابی که از خود مردم بوده است، و انگیزه اش را هم خود مردم تعیین‏‎ ‎‏کرده اند باید همۀ گروههایی که می خواهند در این انقلاب خدمت کنند همان انگیزه را‏‎ ‎‏داشته باشند. و انقلاب ایران به واسطۀ اینکه انگیزه اش اسلام بوده است، و از مردمی که‏‎ ‎‏علاقه ای به اسلام داشته اند شروع شده است، و با همان علاقه پیروز شده است باید هر‏‎ ‎‏طایفه ای که می خواهند یک کاری بکنند همان جهت را در نظر بگیرند. و همان چیزهایی‏‎ ‎‏که مبدأ پیروزی مسلمانان ایران شد همان معنا را تعقیب کنند. مع الأسف در مطبوعات‏‎ ‎‏دیده می شود که آن انگیزه ای که مردم دارند، و آن فکری که روی آن فکر، آنها غلبه‏‎ ‎‏کرده اند و آن طرزی که جامعه به استثنای بعض از افراد یا بعض از گروهها دنبال او بودند‏‎ ‎‏و هستند؛ مطبوعات آن طور نیستند. من البته وقت ندارم که همۀ مطبوعات و همۀ آن‏‎ ‎‏چیزهایی که نوشته می شود از قبیل مجله ها و کتابها و روزنامه ها، اینها را بخوانم. لکن‏‎ ‎‏خوب، به طور اجمال نگاه می کنم. و هر کدامی که مربوط به این مسائل بود مطالعه‏‎ ‎‏می کنم. و من می بینم که مطبوعات که باید خدمت بکنند به این ملت، و باید همان راه را‏‎ ‎‏پیش بگیرند که ملت داشته است و به واسطۀ همان پیروز شده است، انسان می بیند که‏‎ ‎‏مطبوعات بعضشان این طور نیست. ‏

فرصت طلبی گروهک ها

‏     شما همه می دانید که اگر این وحدت و یکپارچگی ملت، و اگر آن علاقه ای که ملت به‏‎ ‎


صحیفه امامجلد 13صفحه 471
‏اسلام داشت نبود ما نمی توانستیم یک همچو پیروزی که به دست آوردیم به دست‏‎ ‎‏بیاوریم، برای اینکه ما در آن وقت نه یک ارگان های نظامی دستمان بود، و نه یک‏‎ ‎‏تعلیمات نظامی داشتیم، و نه یک اسلحۀ قابل ذکر، بلکه هیچ نداشتیم. مع ذلک آن چیزی‏‎ ‎‏که همۀ حسابها را در هم کوبید این توجه مردم به یک مطلب بود. سرتاسر ایران از‏‎ ‎‏بچه های کوچک تا پیرمردها توجهشان به یک مطلب ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ و آن اینکه باید آن رژیم‏‎ ‎‏سابق نباشد، و باید اسلام باشد، جمهوری اسلامی باشد. اختلاف هم آن وقت نبود در‏‎ ‎‏کار. اگر آنهایی هم که اختلاف بعد کردند آن وقت هم انگیزه اش را داشتند،نمی کردند‏‎ ‎‏که در مقابل آن موجی که بود یک چیزی بگویند. و ممکن است خیلی هایشان هم‏‎ ‎‏می خواستند خودشان را داخل جمعیت کنند که بعدش بهره برداری کنند. چنانچه می بینید‏‎ ‎‏الآن همین طورها هست. چه اشخاص و چه گروههایی که در این نهضت و در این کاری‏‎ ‎‏که مردم کردند، بسیاریشان دخالت نداشتند. گروهها بعضیشان هیچ دخالت نداشتند. لکن‏‎ ‎‏خودشان را وارد کردند و دنبال این بودند که چه بشود! آیا رژیم سابق غلبه کند تا‏‎ ‎‏خودشان را داخل او بکنند، یا بعدی غلبه کند تا خودشان را داخل این بکنند. و معنی‏‎ ‎‏فرصت طلبی هم همین است که اشخاصی کنار بنشینند نگاه کنند ببینند چه می شود. هرچه‏‎ ‎‏شد خودشان را در آن گروهی که پیروز شده است جا بزنند. اینها، این گروهها وقتی‏‎ ‎‏دیدند نه مسئله آن طورها نیست که