تذکر

تذکر به آقای عبدالعلی قرهی (شرکت در مجلس ختم آقای چهل اخترانی)

تذکر 

‏زمان: ؟ ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: شرکت اعضای دفتر امام خمینی در مجلس ختم آقای چهل اخترانی‏

‏مخاطب: قرهی، عبدالعلی‏

‏ [‏‏حاج آقا علی چهل اخترانی که پدر آقای کوثری است ـ که روز عاشورا، حسینیه روضه می خواند ـ‏‎ ‎‏فوت کرده. به فریده‏‎[1]‎‏ تلفن کرده که به دفتر اطلاع بدهید امشب در چهل اختران‏‎[2]‎‏ فاتحه دارند.‏‎[3]‎‏]‏

‏ ‏

‏     ‏‏به آقای حاج شیخ عبدالعلی‏‎[4]‎‏ تلفن کنید که ایشان و چند نفر از دفتر قم بروند به‏‎ ‎‏مجلس ختم حاج آقا علی. مجلس ختم امشب است.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 111

  • - خانم فریده مصطفوی، دختر امام خمینی، ساکن قم.
  • - از محله های قدیم شهر مذهبی قم که مسجد آن معروف است، واقع در خیابان طالقانی آذر.
  • - یادداشت فوق را همسر امام خمینی برای امام نوشته است.
  • - آقای عبدالعلی قرهی، مسئول امور مالی امام در نجف و از اعضای دفتر امام در قم.