پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء اعضای انجمن اسلامی شهر کلاستال آلمان (تأیید امامت جمعه)

پاسخ استفتاء

‏زمان: مرداد 1362 / ذی القعده 1403 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تأیید امامت جمعه در شهر کلاستال آلمان ‏

‏مخاطب: اعضای انجمن اسلامی شهر کلاستال ـ آلمان‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. نظر به اینکه ما برادران مسلمان ایرانی مقیم شهر کلاستال واقع در آلمان غربی با برادران‏‎ ‎‏مسلمان اهل تسنن غیر ایرانی، همه هفته نماز عبادی سیاسی جمعه را بپا می داریم؛ لذا به همین خاطر‏‎ ‎‏یکی از برادران ایرانی دانشجو، امامت جماعت نماز جمعه را همه هفته به عهده می گیرد و با توجه به‏‎ ‎‏اینکه در ایران اسلامی، کلیه ائمه جمعه از طرف حضرت امام ـ روحی فدا ـ باید حکم داشته باشند، این‏‎ ‎‏مسئله نسبت به موقعیت ما چگونه است؟ و آیا امامت این برادر به عنوان امام جمعه جایز است؟ و این‏‎ ‎‏مسئله به طور کلی چگونه می باشد؟ و من الله التوفیق.‏

‏برادران شما در انجمن اسلامی شهر کلاستال‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     به ترتیبی که نوشته اید همچنان نماز جمعه را مانند گذشته به امامت همان برادر مذکور‏‎ ‎‏اقامه نمایید و صحیح است. ان شاءالله موفق باشید.‏

‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 64