تاییدیه

تأییدیه به بانک صادرات جماران (حق برداشت از حساب بانک صادرات)

تأییدیه

‏زمان: 1 شهریور 1362 / 14 ذی القعده 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حق برداشت حساب جاری پانصد (دفتر امام خمینی)‏

‏مخاطب: بانک صادرات شعبۀ جماران‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. بانک صادرات جماران. بدین وسیله اعلام می شود از تاریخ 1 / 6 / 62 علاوه بر حق‏‎ ‎‏برداشت و امضای سه نفر آقایان امضا کنندۀ ذیل از اسناد و چکهای حساب جاری پانصد به نام آقایان‏‎ ‎‏سید هاشم رسولی، شیخ حسن صانعی و محمدحسن رحیمیان در غیاب دو نفر از آقایان دیگر، آقای‏‎ ‎‏شیخ حسن صانعی نیز به تنهایی حق برداشت و امضای چکهای حساب فوق را خواهند داشت.‏

‏31 / 5 / 62 ـ حسن صانعی ـ سید هاشم رسولی محلاتی ـ محمد حسن رحیمیان‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 65