بیانات

بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)

بیانات

‏زمان: صبح 20 دی 1362 / 6 ربیع الثانی 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی ‏

‏حضار: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ...قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت‏‎ ‎‏نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در‏‎ ‎‏حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 294