پیام

پیام به ملت ایران (جایگاه رفیع شورای نگهبان و خطر تضعیف آن)

پیام

‏زمان: 25 اردیبهشت 1363 / 13 شعبان 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: جایگاه رفیع شورای نگهبان و خطر تضعیف آن‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     چنانچه مشاهده می شود پس ازانتخابات مرحلۀ اول از دوره دوم مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی، افرادی که نظریۀ شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه ها موافق‏‎ ‎‏میل شان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان ـ ایدهم‏‎ ‎‏الله تعالی ـ را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین‏‎ ‎‏می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آنکه‏‎ ‎‏پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دورۀ دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از‏‎ ‎‏انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن‏‎ ‎‏باشد.‏

‏     معلوم نیست در صدر مشروطیت در دورۀ اول بافقهای ناظر به قوانین این نحو عمل‏‎ ‎‏شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن‏‎ ‎‏آوردند که دیدیم.‏

‏     من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری‏‎ ‎‏خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد‏‎ ‎‏می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقۀ شخصی مان باشد احترام‏‎ ‎‏بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.‏

‏     در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنائی و‏

صحیفه امامجلد 18صفحه 431
‏شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می دانم و امید آن دارم که‏‎ ‎‏این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار باشید‏‎ ‎‏و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و‏‎ ‎‏رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 432