نامه

نامه به آقای میر حسین موسوی (انتقال بخشی ازاموال بنیاد مستضعفان به مؤسسات دیگر)

نامه

‏زمان: 15 مرداد 1363 / 8 ذی القعده 1404‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: انتقال بخشی از اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان به مؤسسات عام المنفعۀ تبلیغاتی‏

‏مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت امام امت ـ مد ظله العالی ـ رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران‏

‏     بعد از سلام و درود، محترماً معروض می دارد: توسط بنیاد مستضعفان لیستی از اموال و داراییهای‏‎ ‎‏پراکنده و نسبتاً کوچک بنیاد تهیه گردیده است که نگهداری این قبیل داراییها برای بنیاد دشوار است و‏‎ ‎‏به نظر مقام محترم ریاست جمهوری و ریاست محترم مجلس و اینجانب به صلاح نزدیکتر است،برای‏‎ ‎‏سبک کردن بار بنیاد مستضعفان،این قبیل اموال به مؤسسات عام المنفعه و خیریه و تبلیغاتی که برای‏‎ ‎‏اسلام کار می کنند منتقل شودتا در راه اهداف اسلامی وکمک به مستضعفان به کار گرفته شود .در این‏‎ ‎‏زمینه اسامی کمیتۀ امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد 15 خرداد، اتحادیۀ انجمنهای اسلامی و امثال آن‏‎ ‎‏مطرح است، نظر مبارک در مورد این پیشنهاد چیست؟‏

‏     مفید است به اطلاع آن مقام معظم رسانده شود که کارخانه های بزرگ و داراییهای اساسی بنیاد و نیز‏‎ ‎‏شرکتهای مصادره شدۀ ساختمانی و زمینهای شهری در این لیست نیامده است.‏

‏11 / 5 / 63 ـ میرحسین موسوی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     آنچه مورد نظر آقایان قرار گرفته است، مورد تصویب اینجانب است. ‏

‏15 / 5 / 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 4