پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (پرداخت دیۀ نقدی)

پاسخ استفتاء

‏زمان:‏‎ ‎‏9 اردیبهشت 1364 / 8 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: استفتاء در مورد پرداخت دیۀ نقدی‏

‏سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)‏

‏ [‏‏2592 / 1 / 3 مورخ 9 / 2 / 1364 محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی ـ دام ظله العالی‏‎ ‎‏علی رؤوس المسلمین. بعدالتحیة، لطفاً به سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏     آیا مقدار دیناری‏‎[1]‎‏ که در موارد زیاد از جراحتها تعیین شده، دارای خصوصیت است که حتماً باید‏‎ ‎‏«جانی»‏‎[2]‎‏ دینار بپردازد، یا مانند شتر که فتوا بر عدم موضوعیت آن داده اید،‏‎[3]‎‏ موضوعیت ندارد و به‏‎ ‎‏نسبت مقدار دینار در دیه اخذ می شود؟‏

‏6 / 2 / 64 ـ دادستان کل کشور ـ یوسف صانعی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موضوعیت ندارد و می تواند قیمت عادلۀ آن را بدهد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 242

  • ـ دینار: سکۀ طلای رایج در قدیم بوده است.
  • ـ جنایت کننده؛ کسی که محکوم به پرداخت دیه گردیده است.
  • ـ در برخی از موارد که مرتکب جنایت بر طبق احکام فقهی محکوم به پرداخت دیه می باشد، شتر به عنوان دیه در نظر گرفته شده است که فتوای امام خمینی بر عدم موضوعیت شتر و کفایت پرداخت وجه آن به نرخ عادلۀ روز می باشد.