فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

‏فصل اول: کلیات ‏

‏ ‏

‏حاکمیت قانون ‏

‏اهمیت انتخابات و نقش مردم ‏

‏معیارهاى عام انتخاب ‏

‏تبلیغات انتخاباتى ‏

‏ ‏

 

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 35


‏ ‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 36