بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏هماهنگى نظام مالیاتى اسلام با توسعه کشور

‏منابع مالى دولت ‏

‏ ‏

‏هماهنگى نظام مالیاتى اسلام با توسعه کشور‏

‏قانون مالى اسلام که اساس حیات کشور بر آن است چنانچه در پیشتر دیدیم به طورى وضع شده است که هرچه کشور اسلامى رو به ترقى گذارد مالیات آن به تضاعف ترقى مى کند چنانچه از مراجعه به قانون خالصجات مطلب واضح مى شود و یک همچو قانونى که چنین کشى دارد و خود دنبال احتیاجات بزرگ مى شود‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 591


‏ ‏

‏قابل نسخ نیست بلکه براى همیشه و همه کشورها وضع شده است.‏‏ 544‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 592