بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است

‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است ‏

‏و ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم مى خواهد ابرقدرت باشد، مى خواهد قدرت کم، فرقى در نظر ما نیست. ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور اسلامى خودمان و مادامى که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتى که بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله مى کنیم و هیچ هراس نداریم.‏‏ 501‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 565