بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏جنگ دفاعى تکلیف شرعى است

‏هویت دفاعى ایران در جنگ تحمیلى ‏

‏جنگ دفاعى تکلیف شرعى است ‏

‏جنگ ما دفاع است، هجوم نیست و جنگ دفاعى از تکلیفهاى شرعى و وجدانى و انسانىِ همه است.‏‏ 500‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 565