بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏نقش مساجد در انقلاب ایران

‏نقش مساجد در انقلاب ایران ‏

‏این مساجد بود که این پیروزى را براى ملت ما درست کرد. این مراکز حساسى است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.‏‏ 495‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 563