بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏قیام ملت ایران براى احیاى اسلام است

‏قیام ملت ایران براى احیاى اسلام است ‏

‏ملت ایران امروز، براى همین معنى که اسلام را زنده کند و احکام اسلام را زنده کند قیام کرده است و قیامى کرده است که در تاریخ اسلام در تاریخ ایران سابقه ندارد.‏‏ 469‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 549