بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏حمایت شاه از اسرائیل موجب سقوط او‏

‏حمایت شاه از اسرائیل موجب سقوط او‏

‏یکى از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه، حمایت بى دریغ او از اسرائیل غاصب است. و شاه، نفت اسرائیل را تأمین مى کند. ایران را بازار مصرف کالاهاى اسرائیل کرده است و حمایتهاى معنوى دیگر. و براى فریب افکار جهانى صرفاً به محکوم کردن اسرائیل مى پردازد. ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانى و اصولًا هیچ آزاده اى، اسرائیل را به رسمیت نمى شناسد و ما همواره حامى برادران فلسطینى و عرب خود خواهیم بود.‏‏ 410‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 516