بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏مسلمان باید با ابرقدرتها مخالفت کند‏

‏مسلمان باید با ابرقدرتها مخالفت کند‏

‏کسى که تابع مذهب اسلام است باید با ابرقدرتها مخالفت کند، و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد.‏‏ 389‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 498