بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏جهت گیرى عدالت خواهانه روحانیون ‏

‏جهت گیرى عدالت خواهانه روحانیون ‏

‏علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده هاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند.‏‏ 236‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 346