صحیفه امام - جلد 6

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 6صفحه I


صحیفه امامجلد 6صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد ششم)

‏ ‏

‏(بهمن 1357 – فروردین 1358)‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه III