صحیفه امام - جلد 7

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 7صفحه I


صحیفه امامجلد 7صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد هفتم)

‏ ‏

‏(فروردین 1358 – خرداد 1358)‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه III