صحیفه امام - جلد 11

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 11صفحه I


صحیفه امامجلد 11صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد یازدهم)

‏ ‏

‏(آبان 1358 – دی 1358)‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه III