صحیفه امام - جلد 12

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 12صفحه I


صحیفه امامجلد 12صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد دوازدهم)

‏ ‏

‏(دی 1358 – تیر 1359)‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه III