صحیفه امام - جلد 16

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 16صفحه I


صحیفه امامجلد 16صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد شانزدهم)

‏ ‏

‏(بهمن 1360 – شهریور 1361)‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه III