صحیفه امام - جلد 18

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 18صفحه I


صحیفه امامجلد 18صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

(جلد هیجدهم)

‏ ‏

‏(تیر 1362 – مرداد 1363)‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه III