صحیفه امام - جلد 19

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 19صفحه I


صحیفه امامجلد 19صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد نوزدهم)

‏ ‏

‏(مرداد 1363 – اسفند 1364)‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه III