فرم درخواست تعویض شناسنامه

فرم درخواست تعویض شناسنامه

فرم درخواست تعویض شناسنامه

‏زمان:‏‎ ‎‏20 اردیبهشت 1366 / 11 رمضان 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تعویض شناسنامه ‏‎[1]‎

‏ [‏‏سازمان ثبت احوال کشور ‏

‏طرح تعویض شناسنامه ‏

‏شماره و تاریخ تحویل مدارک                    20 / 2 / 1366‏

‏تاریخ تحویل                                                  23 / 2 / 1366 ‏

‏شماره مسلسل فیش بانکی                               152الف 340500‏

‏درخواست کننده                                             سید روح الله مصطفوی‏

‏ ‏

‏امضا یا اثر انگشت درخواست کننده:                              ‏‏نام و نام خانوادگی و امضای مأمور‏

‏روح الله الموسوی الخمینی                                              ‏‏علی اکبر رحمانی ‏‏]‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 261

  • ـ نخستین شناسنامۀ امام خمینی در تاریخ 20 بهمن 1304 از حوزۀ 2 شهرستان خمین صادر شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقرر گردید، شناسنامه های کلیۀ اتباع ایرانی تعویض و شناسنامه های جدید با آرم جمهوری اسلامی جایگزین شود. این طرح در سال 1366 به معرض اجرا گذارده شد. امام خمینی که مراعات قوانین جمهوری اسلامی را واجب می دانست، فرم درخواست تعویض شناسنامه را به شرح فوق امضا نموده است.