تلگراف

تلگراف به آقای سید ابوالقاسم خویی (حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏12 فروردین 1342 / 6 ذی القعده 1382‏

مکان: قم 

‏مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه ‏

‏مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم ‏

‏ ‏

‏نجف ـ 12 / 1 / 42 ـ  16 / 27‏

‏ ‏

‏حضرت آیت الله خویی ـ دامت برکاته ‏

‏     تلگراف تسلیت در فاجعۀ عظیمه موجب تشکر. نظر عالی را به حوادث جاری که‏‎ ‎‏طلیعۀ هدم اصول است جلب می نماید.‏

‏خمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 498