تلگراف

تلگراف به آقای سید عبد اللّه‌ شیرازی (حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏12 فروردین 1342 / 6 ذی القعده 1382‏

مکان: قم 

‏مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه ‏

‏مخاطب: شیرازی، سید عبدالله  ‏

‏ ‏

‏نجف ـ 12 / 1 / 42 ـ  18 / 14‏

‏ ‏

‏آیت الله سید عبدالله شیرازی ـ دامت برکاته ‏

‏     از تلگراف تسلیت متشکر. با وضع حاضر، اسلام در خطر است.‏

‏خمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 500