تلگراف

تلگراف به آقای سید محمد هادی میلانی (ابراز تشکر)

تلگراف

‏زمان: 17 فروردین 1343 / 22 ذی القعده 1383‏

مکان: قم

‏موضوع: ابراز تشکر‏

‏مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‏

‏مشهد ـ حضرت آیت الله آقای میلانی ـ دامت برکاته‏

‏     از مساعی جمیله در حوادث گذشته متشکّر، عظمت اسلام و مسلمین را خواستار،‏‎ ‎‏مستدعی است تشکرات صمیمانه حقیر را به مدرسین معظم و علمای حوزه مقدسه و‏‎ ‎‏خطبای محترم ابلاغ فرمایید.‏

‏17 / 1 / 1343‏

‏خمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 513