تلگراف

تلگراف به آقای محمد صادق احسان بخش (پاسخ پیام تبریک)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏19 فروردین 1343 / 24 ذی القعده 1383‏

مکان: قم 

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم ‏

‏مخاطب: احسانبخش، محمدصادق ‏

‏رشت ـ شماره 27598 ـ 19 / 1 / 43‏

‏جناب ثقة الاسلام آقای احسانبخش خطیب محترم ـ دامت افاضاته ‏

‏     از تفقد جنابعالی متشکر، مستدعی است تشکرات حقیر را به خطبای محترم و اهالی‏‎ ‎‏معظم ابلاغ فرمایند. ‏

‏خمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 517