صحیفه امام ـ جلد 2

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 2صفحه I


صحیفه امامجلد 2صفحه II

 

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

صحیفۀ  امام

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

امام خمینی (س)

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد دوم)

(آبان 1344 – شهریور 1352)

صحیفه امامجلد 2صفحه III