صحیفه امام ـ جلد 3

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

صحیفه امامجلد 3صفحه I


صحیفه امامجلد 3صفحه II

‏ ‏

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد سوم)

‏ ‏

‏(مهر 1352 – مهر 1357)‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه III