صحیفه امام - جلد 4

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم


صحیفه امامجلد 4صفحه I


صحیفه امامجلد 4صفحه II

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

صحیفه امام

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه آثار

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)

‏ ‏

‏ ‏

(جلد چهارم)

‏ ‏

‏(مهر 1357 – آبان 1357)‏

‏ ‏

صحیفه امامجلد 4صفحه III