اسدالله تجریشی

دایر کردن اولین کمیته انقلا‌ب

‏اولین کمیته انقلاب به دست من در مدرسه محمدیه که روبروی مسجد‏‎ ‎‏جامع بود دایر شد. بچه ها اسلحه داشتند. اعلام کردیم هر کس اسلحه‏‎ ‎‏دارد بیاید تحویل بدهد. خیلی از مردم که سلاح داشتند، آوردند تحویل دادند‏‏.‏

‏بعدها کمیته ها در اطراف تهران‏‏ و شهرستانها تشکیل شد و همه‏‎ ‎‏زیرِ نظر کمیته مرکزی که آقای مهدوی کنی‏‏ به دستور امام فرماندهی را به‏‎ ‎‏عهده گرفت، انجام وظیفه می کردند.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 113