اسدالله تجریشی

ایجاد فضای بازتر در زندان

‏صلیب سرخی ها که آمدند، یک رفاه نسبی برای بچه ها ایجاد شد. اگر‏‎ ‎‏کسی می خواست ریشش را بلند کند، منعی نداشت. وضع غذا و دارو ‏‏بهتر‏‎ ‎‏شد. می گفتند هر کتابی بخواهید برایتان فراهم می کنیم. یک لیست ‏‏دویست‏‎ ‎‏جلدی چپی ها می دادند. یک لیست دویست جلدی هم بچه های مذهبی‏‎ ‎‏می دادند. کتاب چپی ها را فراهم می کردند، ولی از لیست دویست جلدی‏‎ ‎‏مذهبی ها تنها بیست جلد فراهم می کردند. می گفتند: در دسترس نبود.‏

‏اول کتابهای مطهری و شریعتی‏‏ را نمی آوردند. ولی بعد که فضا بازتر‏‎ ‎‏شد، آوردند. البته این کتاب ها از کانال منافقین تحریم شده بود.‏

‏خود ساواک هم بدش نمی آمد که بچه ها مارکسیست شوند. چون آن‏‎ ‎‏موقع زود می توانستند با او کنار بیایند. خوب، این یکی از کارهای‏‎ ‎‏سیاسی بود که روی بچه مذهبی ها انجام می شد که آنها را بدون سلاح‏‎ ‎‏فکری و اعتقادی در مقابل مارکسیستها قرار بدهند.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 105