اسدالله تجریشی

گروههای فعال در بازار

‏بعد از اختلاف آیت الله شاه آبادی‏‏ با دکتر مصدق‏‏ و قضایای دکتر بقایی‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏حسین مکی‏‏ که از یکدیگر جدا شدند و با مسائل روز فاصله گرفتند،‏‎ ‎‏جبهه ملی در بازار خیلی نفوذ داشت و اگر کسی می خواست کار سیاسی‏‎ ‎‏بکند به اینها می پیوستند. چون آن موقع گروههای مذهبی فعالی وجود‏‎ ‎‏نداشت و در یک مقطعی فدائیان اسلام آمدند و بعد خاموش شدند.‏‎ ‎‏گروههای مذهبی بودند که مؤتلفه را تشکیل دادند، ولی باز هم قبل از‏‎ ‎‏اینکه منصور‏‏ را ترور کنند حرکتی نداشتند. از فعالین دیگر حزب ملل‏‎ ‎‏اسلامی کاظم بجنوردی‏‏ و سرحدی زاده و تعدادی از جوانها بودند‏‎[2]‎‏ ولی‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 37
‏کسی آنها را نمی شناخت. این کاظم آقا از نوه های حاج ابوالحسن‏‎ ‎‏اصفهانی بود. ما که در بازار بودیم ایشان دانشجو بود. از توی بازار که‏‎ ‎‏می رفت خیلی سر به زیر از کنار دیوار می رفت. بعد که لو رفت و‏‎ ‎‏دستگیر شد و عکسش توی روزنامه چاپ شد، همه تعجب کردند که‏‎ ‎‏این جوان سر به راه و سر به زیر که حتی صدای بلند او را کسی‏‎ ‎‏نمی شنید چطور دست به یک چنین کاری زده است.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 38

  • . یادم هست دکتر بقایی .
  • . حزب ملل اسلا می در سال 1340 پایه گذاری و نخستین جلسه کمیته مرکزی آن، همزمان با ایام رحلت آیت الله العظمی بروجردی (ره) تشکیل شد.هسته اولیه این حزب که توسط سیدمحمد کاظم بجنوردی ، فرزند آیت الله میرزا حسن موسوی بجنوردی از مراجع تقلید نجف  اشرف و صاحب کتاب « القواعد الفقهیه » بنیان نهاده شد. اعضای این گروه اکثراً دانش آموز بودند و به همین علت، هسته اولیه آن به نام « گروه محصل» شهرت یافت که پس از تعریف سازمانی و تشکیلات «حزب ملل اسلامی» نامیده شد.(حزب ملل اسلامی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1385، ص 49(