اسدالله تجریشی

حمایت فاحشه ها از کودتای 28 مرداد

‏من یادم می آید در جریان کودتای 28 مرداد از طرف ارتش، فاحشه ها را‏‎ ‎‏به میدان توپخانه‏‎[1]‎‏ آورده بودند. داخل جیپ های نظامی حرکت می کردند‏‎ ‎‏و به نفع شاه شعار می دادند. خیلی هایشان مثل مهین... و فخری... معروف‏‎ ‎‏بودند. رئیس فاحشه ها اینها را آورده بود و به اسم زنان متجدد و عریان‏‎ ‎‏که از آزادی دفاع می کنند، شعار می دادند. شعبان بی مخ و دار و دستهاش‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 13
‏هم از اینها حمایت می کردند. خود ارتشی ها هم در کامیون های نظامی‏‎ ‎‏سوار بودند و شعار «مرگ بر مصدق‏‏» و «زنده باد شاه» می دادند.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 14

  • . میدان امام خمینی فعلی.