مشخصات کتاب

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ  1368. وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(س)/ امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،1380. 96 ص. ISBN:  978 - 964 - 335 - 404 - 6فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ وصیتنامه. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). ب. عنوان.      الف 6 و/ 1574 DSR                                                        0842/ 955          کتابخانه ملی ایران                                                             7950 ـ80 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          کد/ م 1299

ARMMOA~1

‏ ‏

                                        

‏ ‏

‏ ‏

وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)

 ناشر: ستاد بزرگداشت حضرت امام ‌خمینی(س)‏ ـ‏ معاونت فرهنگی

چاپ پنجاه ودوم:  1393 

شمارگان:  5000  نسخه

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏0 خیابان انقلاب، بین 12فروردین و فخر رازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873- دورنگار: 66400915

                      0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737

                      0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3، تلفن: 55203801

                      0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابوصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)صفحه IV