خاطرات

دکتر احمدعلی نوربالا

‏328ـ ‏‏حضرت امام همواره خود را موظف می دانستند که نسبت به سایر‏‎ ‎‏مردم از حقوق ویژه ای برخوردار نباشند و بارها دیده شد که خود را از‏‎ ‎‏به کارگیری لوازم آسایش ظاهری در زندگی محروم می کردند صرفاً به این‏‎ ‎‏دلیل که عموم مردم قدرت برخورداری از آن را ندارند. درست همانند جد‏‎ ‎‏بزرگوارشان حضرت علی(ع)؛ ذکر دو نمونه در این جهت خالی از لطف‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏     1ـ در هنگام ترخیص از بیمارستان قلب شهید رجایی در سال 1358 در‏‎ ‎‏اولین مصاحبه با تأکید فرمودند که امیدوارم این امکانات برای دیگران هم‏‎ ‎‏فراهم باشد. ‏

‏     2ـ در زمانی که اولین بار در مرکز درمانی بقیة اللّه شماره 2 بستری شدند، از‏‎ ‎‏اینجانب سئوال فرمودند که آیا از این امکانات افراد دیگری هم استفاده‏‎ ‎‏می نمایند؟ که وقتی با جواب مثبت حقیر روبه رو شدند، بسیار خوشحال‏‎ ‎‏شدند و رضایت خود را اعلام داشتند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 196