خاطرات

آقای نادعلی

‏ ‏

‏314ـ ‏‏در نجف سقف اتاق امام ترک خورده بود و خاک می ریخت. یک‏‎ ‎‏روز به آقا گفتم که یک گچی بزنیم. آقا گفت لازم نیست، مقداری کهنه بگذار‏‎ ‎‏لای شکاف.‏

‏***‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 192