خاطرات

پروفسور مونتی (فرانسوی)

‏301ـ ‏‏بیشتر از هر چیز زندگی ساده امام مرا مجذوب خود کرد. امام در‏‎ ‎‏پاریس در یک خانۀ کوچک زندگی می کرد که دو اتاق بیشتر نداشت؛ یکی از‏‎ ‎‏آن اتاقها، اتاق خواب و دیگری اتاق کار و ملاقاتهای ایشان بود. در زندگی‏‎ ‎‏ایشان فرش ها و اشیاء گرانبهایی دیده نمی شد، غذای ایشان هم بسیار ساده‏‎ ‎‏یعنی مقداری شیر و برنج بود. چادری هم که در آن نماز می خواندند بسیار‏‎ ‎‏ساده بود.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 187