خاطرات

حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی اردبیلی ابرکوهی

‏292ـ ‏‏با اینکه امام به هوای گرم نجف عادت نداشتند و در نجف گاه هوا‏‎ ‎‏به قدری گرم می شد ما که عادت به این هوا داشتیم، حتی روی پشت بام‏‎ ‎‏نمی توانستیم بخوابیم (چون موسم وزیدن باد سَموم بود) اما امام در عین حال‏‎ ‎‏که می توانستند کولر تهیه کنند و عاشقان آن حضرت اصرار می کردند که با‏‎ ‎‏توجه به کهولت سن برای ایشان کولری تهیه کنند، با اینکه ارزان هم بود اما‏‎ ‎‏ایشان راضی نمی شدند. بعضی دوستان به ایشان اصرار کردند که حداقل در‏‎ ‎‏بیرونی تان اجازه نصب کولر بدهید چون مردم خیلی در فشار گرما هستند‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 181
‏آنگاه امام ناچاراً به خاطر رعایت حال مردم راضی شدند و اجازه دادند در‏‎ ‎‏بیرونیشان کولر بگذارند.‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 182