خاطرات

آیت اللّه سیدمحمدصادق لواسانی

‏266ـ ‏‏امام به آنچه داشتند، قانع بودند و به مال دیگران چشمداشتی‏‎ ‎‏نداشته و به درآمد مختصری که از املاک موروثی به دست می آمد قناعت‏‎ ‎‏می کردند. ایشان در یکی از محلات قدیمی و دورافتادۀ قم، در منزلی با‏‎ ‎‏کمترین اجاره زندگی می کردند ولی در همین حال از کمک به محرومان غافل‏‎ ‎‏نبودند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 169