خاطرات

آیت اللّه محمدعلی گرامی

‏ ‏

‏265ـ ‏‏امام، تقوای عجیبی داشت، ایشان در این دنیا، دنبال آخرت بودند.‏‎ ‎‏یکی از خصوصیات ایشان این بود که روحیۀ ثروت اندوزی نداشتند. ایشان‏‎ ‎‏جز همان خانۀ اول هیچ چیز دیگر در این دنیا نداشت.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 169